Regulamin sklepu internetowego
 

www.mar-pol.net.pl
 

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem sklepu internetowego www.mar-pol.net.pl jest Marianna Róźańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: PPHU MAR-POL Marianna i Stanisław Różańscy, 91-341 Łódź, ul.Brukowa 20, NIP:726-001-04-53,
wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego www.mar-pol.net.pl, zwanego dalej: „Sklepem Internetowym” oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną.
Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

 

§ 1 Definicje

 

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - oznacza powierzenie Przewoźnikowi przez Sprzedającego Towaru określonego w zamówieniu w celu jego dostarczenia na miejsce przeznaczenia.

Przewoźnik - oznacza operatora (w szczególności pocztowego, kuriera), któremu Sprzedający powierza Dostawę zakupionych w Sklepie Towarów celem dostarczenia na miejsce przeznaczenia.

Klient - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych.

Konsument - oznacza Klienta będącego osobą fizyczną posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującego u Sprzedającego zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący - oznacza zarówno Konsumenta, jak i Klienta - zamawiającego Towar znajdujący się na stronie Sklepu.

Sprzedający - PPHU MAR-POL Marianna i Stanisław Różańscy, 91-341 Łódź, ul.Brukowa 20, NIP:726-001-04-53,

Sklep Internetowy - oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.mar-pol.net.plza pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedającego na Stronie Sklepu Internetowego , który może być przedmiotem Zamówienia.

Umowa - oznacza umowę sprzedaży zawieraną poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumenta oraz umowę sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupującego.

Zamówienie - oznacza oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Towarów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce dostarczenia rzeczy, dane Kupującego - a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Płatność - oznacza metodę dokonania zapłaty za Towar i za dostawę pod wskazany adres.

Koszyk - oznacza listę Towarów sporządzoną z oferowanych w Sklepie Internetowym Towarów na podstawie wyborów Kupującego.

Termin realizacji - oznacza czas od momentu złożenia Zamówienia do jego wysyłki.

Dowód zakupu - dokument potwierdzający sprzedaż, w szczególności: faktura, rachunek, paragon.

Cennik dostaw - oznacza zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów oraz ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z Zamówieniem.

Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego w oparciu o Regulamin.

Usługobiorca - osoba korzystająca z Usług Sklepu Internetowego, objętych Regulaminem.

Użytkownik - każdy podmiot korzystający ze sklepu.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i sposób korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1.  Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer (wersja 10 lub nowsza), Google Chrome (wersja 10 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 3 lub nowsza), Opera (wersja 9 lub nowsza), Safari; minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 pikseli.

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), o ile dana usługa tego wymaga.

2.  Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedającego na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Kupującego. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Kupującego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Kupującego ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedający wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze  Sklepu Internetowego.  Korzystanie przez Kupującego z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików "cookies" na urządzeniu Kupującego, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Kupującego.

3.  Kupujący korzysta ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. zobowiązany jest w szczególności do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w od ingerowania w zasoby i funkcje Sklepu Internetowego (zawartość i elementy techniczne).

4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu Internetowego, strony internetowej Sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedającego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

5. Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w części zdjęć, grafik, bannerów oraz wszelkich tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego https://www.mar-pol.net.pl bez zgody Sklepu.

6.  Przeglądanie Towarów w Sklepie Internetowym nie wymaga rejestracji.

7.  Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

8.  W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Internetowym Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji, podając w nim swoje prawdziwe dane.

9.  W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację.

10. Umowa zawierana jest zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

11. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3 Zamówienia

 

1.  Kupujący może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

2.  W celu rozpoczęcia procedury składania zamówienia Kupujący:
–   wybiera Towar, którym jest zainteresowany;
–   dodaje Towar do Koszyka, poprzez wybór polecenia: "DODAJ DO KOSZYKA", które znajduje się pod wybranym Towarem;
–   po wybraniui wszyskich Towarów przechodzi do Koszyka poprzez wybór ikony Koszyka znajdującej się w prawym górnym rogu strony Sklepu Internetowego;
–   wybiera Metodę płatności i Sposób dostawy;
–   wpisuje Kod Rabatowy, jeśli go posiada (pole może pozostać puste);
–   wpisuje Uwagi do Zamówienia (pole może pozostać puste);
–   wypełnia formularz zamówienia, wskazując w nim: imię i nazwisko/nazwę/firmę, NIP, adres dostawy, telefon, adres e-mail, który następie wysyła do Sprzedającego poprzez wybór polecenia: "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE".  Użycie przycisku: "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE" stanowi złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.  Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia, Kupujący jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę.

4. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza zawarcie Umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację - potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Kupującego.

6. Realizacja Zamówienia Kupującego płatnego zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu (przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych) następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

7. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są następnego dnia roboczego. Zamówione Towary wysyłane są maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych, chyba, że w Sklepie Internetowym podano inaczej.

8.  Do każdego zamówienia Sprzedający – zgodnie z wolą Kupującego (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia) dołącza fakturę VAT lub paragon.

 

§ 4 Płatności

 

1.  Ceny na w Sklepie Internetowym zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto / netto i nie zawierają w sobie kosztów Dostawy, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową (określone w cenniku dostaw), a o których Kupujący zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia – zgodnie z § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu.

2.  Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) za pośrednictwem serwisu Przelewy24, obsługiwanym przez firmę PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym,
b) płatność przy odbiorze przesyłki,
c) za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego na rachunek Sprzedającego:

NAZWA ODBIORCY: PPHU MAR-POL Marianna i Stanisław Różańscy, 91-341 Łódź, ul.Brukowa 20, NIP:726-001-04-53,
BANK ......................... nr rachunku: ......................................... KOD SWIFT............................

3.  Wyboru opcji płatność spośród wymienionych w § 4 ust. 2 powyżej dokonuje Kupujący.

4.  Kupujący po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji. Autoryzacji płatności online dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online Przelewy24.

5.  Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności  za złożone zamówienie (w sposób opisany w § 4 niniejszego Regulaminu) w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.  W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane.

6.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

§ 5 Dostawa

 

1.  Sprzedający jest zobowiązany dostarczać Towary wolne od wad.

2.  Zamówiony Towar wysyłany jest wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy na wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres Dostawy.

3.  W chwili odbioru przesyłki, Kupujący powinien ją odpakować w obecności Dostawcy, w celu sprawdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu i czy nie nastąpiły uszkodzenia w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy sporządzić w obecności Dostawcy protokół uszkodzeń i odmówić przyjęcia przesyłki.

4.  Materace dostarczamy w formie zrolowanej jak i niezrolowanej.

5.  Po otrzymaniu materaca należy go odpakować z folii i ułożyć na płaskiej powierzchni (pozycja pozioma).  Materac odzyska swój pierwotny kształt po kilkunastu godzinach, a nieprzyjemy zapach, który może się pojawić po odpakowaniu, jest nieszkodliwy i minie pod przewietrzeniu / wentylacji (kilka dni).

6.  Materac (lub inny towar dostępny w ramach Sklepu Internetowego www.mar-pol.net.pl wyprodukowany na zamówienie Klienta w wymiarze niestandardowym lub w inny sposób spersonalizowany nie podlega zwrotowi ani wymianie.

7.  Sklep dopuszcza zrealizowanie przesyłek poprzez przesyłkę kurierską - DPD oraz transportem własnym.

8.  Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku według harmonogramu pracownika firmy przewozowej z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 6 Prawo do odstąpienia od umowy

 

1.  Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34  ust. 2 i art. 35 w/w Ustawy.

2.  Konsument jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
– od momentu  odebrania rzeczy;
– od objęcia w posiadanie ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument  może złożyć drogą mailową (adres mailowy:biuro@mar-pol.net.pl) - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, bądź na formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod zakładką Zwroty i Reklamacje lub  przesyłając formularz na adres: PPHU MAR-POL Marianna i Stanisław Różańscy, 91-341 Łódź, ul.Brukowa 20, NIP:726-001-04-53,

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany w formularzu zamówienia) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła Towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostawy inny niż  najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi w/w dodatkowych kosztów (stosownie do art. 33 ustawy  o prawach konsumenta).

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty za Towar przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsumentowi zgodnie z art. 38  ustawy  o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 7 Rękojmia i procedura reklamacyjna

 

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za wady rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

2. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

3.  Reklamacje można składać:
- pisemnie na adres: PPHU MAR-POL Marianna i Stanisław Różańscy, 91-341 Łódź, ul.Brukowa 20, NIP:726-001-04-53,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): biuro@mar-pol.net.pl

4. W przypadku składania reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej następujących danych: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

5. W przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:
- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego, albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny: PPHU MAR-POL Marianna i Stanisław Różańscy, 91-341 Łódź, ul.Brukowa 20, NIP:726-001-04-53,, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

11. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Kupujący powinien dostarczyć objęty reklamacją Towar na wskazany w ust. 9 powyżej adres.

12.Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

13. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Powyższe uregulowanie stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

17. W przypadku sporu wynikłego pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem w związku z dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym, każdy Konsument może skorzystać
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym także w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 8 Gwarancja

 

1. Wszystkie Towary w Sklepie Internetowym objęte są roczną gwarancją. Informacje oraz warunki gwarancji zawarte są na stronie internetowej Sklepu
w zakładce: „GWARANCJA”.

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

3. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Wykonanie uprawnień z gwarancji przez Konsumenta nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

5. Kupujący wykonując uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

6. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego powyżej. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu
z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego.  Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.

3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 05.10.2019.